Udvalgte Personer

acsw

Købmand August Carl Wilhelm Scheffmann

August Carl Wilhelm Scheffmann blev født i Præstø Amt , Båse Herred, Vordingborg Sogn den 31 August 1874. Forældre: Mejeri forpagter Christian Frederik Scheffmann og hustru Petrine Andrea Jochumsen. Han døbes i kirken den 27 September 1874, som det kan ses længere nede.

Hans opvækst kender jeg intet til.

 

 

 

 

August Carl Wilhelm Scheffmann's Dåb:

Du kan zoome ved hjælp af knapperne foroven. Man panorerer ved blot at trække i billedet.
Han bliver udlært Kommis (Købmand) i Nakskov. Han havde flere pladser, blandt andet i Maribo. Maj 1894 drager han til København og bor i Frederiksborggade 36 st. hvor han har plads hos Urtekræmmer Møller. Det stemmer ikke helt overens med hans indførsel i Politiets register der er 28/8 1895 hvor han bosætter sig i Holbergsgade 19, 5 sal.

(Red: Her er det så min teori går på at han møder den jævnaldrende Marie Bertine Johansen og de bliver glade for hinanden. I al fald bliver hun gravid og føder min farfar Peter August johansen i 4 marts 1895)

22 Marts 1895 bliver August Carl Wilhelm Scheffmann tilsagt at møde for Overpræsidenten for København. Dette fremgår af A journal nr. 292 som i afskrift lyder:

Faderskabs sag mellem Carl August Scheffmann og Marie Bertine Johansen:
Journal: A J. nr. 292 1895 Københavns Overpræsident.
-------------------------------------------------------------------------
I A Journal registeret under nr 292 står der:
Venstre Kolonne:
Marie Bertine Johansen
Vesselsgade 5 st. hos Tømmermester Arp.
Andrager 20 Marts om, at Urtekræmmer Kommis
August Schiffman
maa tilpligtes at alimentere til
hendes d. 4/3 1895 fødte Barn:
Peter August Johansen
Daabs Attest medfulgte.
Han: Fredborggade 36, st hos A?? Møller
Højre Kolonne:
De kaldes 22/3
Han ønsker Resol. forkyndelse her 20/3
Indkl. vedgik Paternitetes 30/
Resol - Fra Fødselen i Kr aarlig eksp 2/4
Tilsagt ham til Forkyndelse 3/
Han mødte til Forkyndelse 10/
Resol. og Daabsatters leveret Hr. Wit??sky
paa Overpræsidentens Vegne 13
-------------------------------------------------------------------------

Der ligger en række dokumenter under Københavns Overpræsidium
Alimentations journal nr 292 1895 som her er udskrevet:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
På folderen står der:
Studentersamfundets Retshjælp for ubemidlede Journal Litr. O No. 2547
Til Overpræsidenten
Underskrevne Sypige Marie Bertine Johansen
boende paa Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
fødte den 4 MArts 1895 udenfor Ægteskab et Drengebarn, der i
Daaben, som vedlagte Attest udviser, har faaet navnet Peter August Johansen.
I denne Anledning tillader jeg mig at anmode om, at Barnets Fader
Urtekræmmer August Schiffmann
der bor Frederiksborggade 36 st (Andreas Møllers
Colonialforretning)
maa blive tilpligtet at betale mig et passende Bidrag til Barnets Underhold.
(yderligere trykt tekst overstreget og ikke medtaget her)
Kjøbenhavn den 20 Marts 1895
I ærbødighed
Marie Johansen ved. C. H. Arp Tømmermester Vesselsgade 5 st.
A. J. 292 1895 ??????? 22/3 1895
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marie Bertine Johansen indkaldes via et brev som lyder:
A J. nr. 292 1985
Marie Bertine Johansen tilsiges herved at møde for Overpræsidenten
paa Raad- og Domhuset Lørdagen den 30 Marts 1895, Kl 12 1/4
Sedlen medtages.
Adr. Vesselsgade 5 st. hos Tømmermester Arp.
På bagsiden står der skrevet:
Undertegnede bemyndiger hermed Hr Tømmermester C.H.Arp
til at give møde for mig i Kjøbenhavn den 29/3-95
Underskrevet: Marie Bertine Johansen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Næste dokument er et brev med Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelses
brevhoved, det lyder:
Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse,
den 29-3-95
Marie Bertine Johansen, der i dag udskrives fra Fødsels
stiftelsen, er efter Sygdom i Barselsengen endnu ikke saa
restitueret, at hun kan give Møde efter Fødslen for
Overpræsidenten. Underskrevet Joh. ?????? Læge.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Næste dokument har stor overskrift : Kjøbenhavns Overpræsidium
Sagens Journal nr.: A. J. 292 1895
Venstre side er trykt, højre side håndskrevet:
1. Om pågældende er Enkemand, Enke, sepa-
reret eller fraskilt Mand eller Kone eller ugift:
1. Har stedse som nu været ugift
Vedkommendes Bestilling:
Urtekræmmer- Kommis
2. Den Paagjældendes Navn:
2. August Schiffmann
3. Den Paagjældendes Fødedatum:
3. den 31 August 1874
4. Forældrenes Navne og Opholdssted:
4. Fæstemand i Nakskov C Schiffmann og hustru Petrine født
Jochumsen der i de sidste 2 aar bo i Nakskov
5. Den paagjældendes Fødested og i (den trykte tekst er over
streget og det overstregede er ikke medtaget her!) hvilken
Kirke han er Døbt i (N.B. Fødselsstiftelsen maa
udtrykkelig anføres):
5. Vordingborg og døbt i denne Kjøbstads Kirke.
6. Den paagjældendes Troesbekjendelse:
6. Folkekirken.
7. (Fortrykt tekst rettet til:) Hvor Vedkommende efter det fyldte 18de Aar
har opholdt sig
Specielt hans bopæl i det sidste aar:
7: Nakskov indtil Mai
1894 da han tilflyttede
Kjøbenhavn, hvor han
uafbrudt har boet Frederiksborggade 36 st hvor han
har plads hos Urtekræmmer
Møller
8. Tekst overstreget
9. Tekst overstreget
Formenes forsørgelsesberettiget i (overstreget
Overpræsidiets Sekretariat, d. (ingen dato)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sidste dokument lyder:
Overpr. A. J 292, 1895.
Håndskrevet: H. B.
Stor Overskrift:
Alimentations- Resolution

Urtekræmmer kommis August Schiffmann
Der angiver at være født d. 31/8 1874 i Vordingborg og døbt sammesteds
samt efter det 18de Aar at have opholdt sig i Nakskov og i Kbhvn
hvorhos han har forklaret i det sidste Aar at have boet i Frederiksborggade
Nr 36 stuen
tilpligtes herved under Tvang af Udpantning samt Uformuenhedtilfælde af Afsoning
med Fængsel paa Vand og Brød at udrede et aarligt Bidrag til det af Marie
Bertine Johansen
Udenfor Ægteskab den 4 Marts 1895 fødte Barn, kaldte
Peter August Johansen
fra dets Fødsel, og foreløbig indtil det fylder 14 Aar.
Dette Bidrag, som efter Omstændighederne vil kunne forhøies eller nedsættes,
fastsætter indtil videre til 84 Kr. aarligt, som erlægges
månedsvis.
Denne resolution kan i Henhold til Forskrifterne i Kane. Cirk,5 Decbr.
1820 med senere Bestemmelser og under det derved hjemlede Ansvar af Barnemoderen
eller andre rette Vedkommende forlanges forkyndt for Alimentantens Arbejdsgiver.
Københavns Overpræsidium, den 2/4 1895.
Stempel:
Forkyndt for Alimentanten
Kbhvns Overpr Sekretariat d. 10/4-95
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det vigtigste i alle disse dokumenter er fremhævet. Han vedkender sig paterniteten den 30 Marts 1895, på nudansk: Han vedgår at han er fader til barnet. Her er den afgørende resolution:

Dette hindrer tilsyneladende ikke i at han kort tid efter rejser til Hamborg. Her går det ikke helt efter hans ønsker. Det er åbenbart svært at få arbejde. Det fremgår af et brev som han sender til Marie Bertine Johansen:

Det lyder:
Kære Marie
Da jeg ved ikke hvorledes at jeg skal begynde et brev til dig
for sagen er den at jeg er fortiden i Hamborg og har ikke
Spor af Penge til at betale med, jeg er forhyret med et Skib
og gaar herfra den 20 om 3-4 Maaneder kommer jeg igen og har da
mange Penge at jeg kan betale dig og skal jeg straks betale
men jeg har ingen Penge og har gaaet ledig i København og
nu i 2 Maaneder her i Hamborg saa alle mine Hjælpemidler er
fuldstændig udtømte jeg har derfor intet andet at gøre end at
bede dig vente til at jeg for fortjent dem
Det er gået mig stadig ned af bakke siden den tid
min fred er borte og kommer nok aldrig igen.
saa jeg har jo dog ogsaa min byrde
Tak for portrættet som jeg modtog for 4-5 Maaneder siden da jeg
en Dag var i Frederiksborggade Nu en kærlig Hilsen til dig og
August fra Din hengivne
August

Om tiden i Afrika berettet August Carl Wilhelm Scheffmann selv i dette skrift som jeg har fået fra John Scheffmann Pedersen i digital form:

Lærte handelen i Nakskov, havde forskellige pladser i Maribo og København. Rejste som 20 årig til Hamborg, arbejdede i Havnen og i et Varehus. Rejste til Metg og derfra til 1896 til Afrika, hvor han fik plads på en kaffeplantage Margretto i nærheden af Tanga. Efter at have lært sproget Kisuabeli ??? han efter 2u års tjeneste på plantagen, ind i det indre Afrika for at anlægge en kaffeplantage i Kandelandet for nordenden af Ngassasøen. Han plantede 40.000 kaffetræer, med prisen blev så lav i europa at det ikke kunne betale sig. Forsøgte med godt held at plante tobak, men manglede kapital. Hørte at der i sud Rhodesia blev betalt store priser for hornkvæg. Hovedsagelig trækokser. Startede en tur op i det nordlige af kolonien ???? for at opkøbe kvæg og drev en hjord på 2400 stk. fra ækvator til Salisburg i Syd Rhodesia. 16 måneder varede turen, hovedsageligt gennem fuldstændig ukendt land, hvor kortet viste rene hvide pletter. Turen gjorde han 3 gange. Efter hans hjemkomst til Odense i 1905, havde han optjent 30.000 kr. og købte købmands gården i Bogense. Blev gift med Mary Christiansen Nørregade 29 (Oluf Bagers Mødrenegård) De havde det godt til 1914, da han solgte forretningen og flyttede til Holte, hvor han købte Villa Kratholm.
I 1910 blev han af den tyske regering opfordret til at tage til Afrika for at gøre forsøgene med tobak, som jeg i sin tid begyndte på ved Ngassa, færdige. På opfordring af guvernøren blev han opfordret til at tage til Kilimanjaro for at gøre forsøgene med tobak der. Tobakken lykkedes nogenlunde, men selv fik han grundet dårlig drikkevand en amøbe dysentrie som blev kronisk gennem 17 år og som efterhånden blev en plage og afkræftelse.
I 1914 solgte han forretningen i Bogense hvor hans tre pigebørn var født. De flyttede til København og derfra et halv år efter til Holte i 1915.
I krigsårene drev han forretning , var med i Skibsrederi og Skibsbyggeri, men blev slået helt ud og mistede formuen. Hans kone begyndte med at lave chokolade og flyttede til selv Holte by og drev chokoladeforretning fra 1923.

Dette er skrevet af Aug. Scheffmann i 1938.

Første del af selvbiografien:

Anden del af selvbiografien:

(Red.: Han har i siden lavet et lille slægts træ over ham og Mary og alle deres børn og børnebørn. Jeg har i transskriptionen forsøgt at være så kilde tro som muligt, dette er efter min mening skrevet direkte som han selv har skrevet det. Jeg har intet rettet.
Ovenstående giver jo unægtelig stof til eftertanke. Der er flere ting jeg godt kunne tænke mig at få uddybet nærmere, så hvis nogen kan opklare/bekræfte noget af dette så send mig venligst en e-mail)
.

August Carl Wilhelm Scheffmann blev interviewet af Berlingske Tidende i 1961 og det kom der 3 artikler ud af. Jeg har været på Det kongelige Bibliotek og skrevet alle tre artikler af, de kan læses herunder, hav lidt tålmodighed mens filen downloades, den er 10 Mb.

--o--

Marie Bertine Johansen

Marie Bertine Johansen født 21 Marts 1875 Haslev sogn Haslev Herred Sorø Amt.
Forældre: Aftægts mand Lars Peter Johansen og Ane Margrethe Jensen
Konfirmeret i Haslev Kirke 1889.
(Red: Marie Bertine Johansen , min oldemor har været et mysterie i mange år, vi kunne ikke finde hende nogen steder. Vi talte om muligheder i en uendelighed. Min mor mente at der havde være tale om at hun var blevet gift med en bogtrykker på Samsø. Ligegyldigt hvad vi gjorde var det forgæves. Vi havde en kladde til et brev som hendes søn Peter August Johansen havde skrevet hvor han beskrev hvem der var hans mor og far. Hans fars navn var August Carl Wilhelm Scheffmann. Efter ca. 5 års søgen lykkedes at finde hende i Københavns Stadsarkiv i politiets registerblede:)

Ifølge politiets registerblede (se ovenfor) på Københavns rådhus, 6 station, bog 71, kort 795
Kommer Marie Bertine Johansen til københavn i 1894, registerbladet er oprettet 11-1-94
1-11-94 Fra Vesselsgade til Baggesensgade 33, 5te hos ????
1-11-95 Slotsgade 5
5-5-96 Korsgade 60 hos Kock
12-5-96 Frameldt
15-5-96 Griffenfeltsgade 24, 2nden Larsen
1-9-96 Korsgade 60Kock
1-11-96 Griffenfeltsgade 24, 2nden Hansen
11-1-97 Baggesensgade 20 st hos Sørensen
???-97 ??Jægergade 12, 5
??????????????
????? Nørrebrogade 15-4
1-5-04 Fra Fredensgade 21-4 til 20-st

Folketælling 1906:
Fredensgade 20, 1st
Marie Johansen, Kvinde, Født 31 marts 1875, ugift, Folkekirken, Haslev, Tilflyttet 1895, syerske

Efter dette er hun ikke længere at finde nogen steder, se venligst siden om efterlysninger.

--o--

acswBogtrykker Peter August Johansen

Peter august Johansen er født på Fødsels stiftelsen, København 4 Marts1895.
Forældre: Kommis August Carl Wilhelm Scheffmann og Syerske Marie Bertine Johansen.
Han vokser op i Haslev Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt hos sin mormor Ane Margrethe Johansen.
Konfirmation:
Peter August Johansen Haslev blev konfirmeret d. 18 April 1909
Bopæl:
I pleje hos sin mormoder Hustru af Lars Peter Johansens enke Haslev

I folketællingen 1901, 1906 og 1911 bor han hos sin mormor.
I folketællingen 1911 er hans stilling: Typograf elev.

(Red: Der er ikke så mange steder han kan have været i lære i Haslev, og i et brev dateret Jul 1922 fra Haslev Bogtrykkeri Skriver redaktør Bagger: Kære August. Hosl. en lille jule gave som jeg mener godt kan interessere dem som gammel Haslevit .................god jul og godt nytår. Bagger.
Netop på dette tidspunkt er der 50 års jubilæum i Haslev og ved den lejlighed har Redaktør Bagger udgivet et lille Fest skrift . Og dette fest skrift kunne meget vel være denne lille jule gave.
Det er nu blevet min teori at Peter August Johansen var typograf elev hos Redaktør Bagger. Jeg underbygger dette yderligere ved at Redaktør Bagger udgav en ugeavis med reklamer for lokalbefolkningen. I denne Avis kan man senere se noget usædvanligt, nemlig en døds annonce over Ane Margrethe Johansen (hans mormor) som dør 14 Jul 1914. Han må have haft et særligt forhold til denne Radaktør Bagger idet der ikke ellers ses døds annoncer i denne ugeavis.
).

Peter August Johansen i soldater uniform

Peter August Johansen udskrives i 1917 fra lægd 103 som er Hillerød Købstad. (Red: Dette er for mig komplet uforståeligt. Hvorfor udskrives han fra Hillerød. Så må han jo bo i Hillerød eller hvad ? Har forsøgt at finde ham i folketællingen 1916 i Hillerød, men den er kæmpestor og jeg fandt ham ikke efter 4 timers søgning på Rigsarkivet).

Forsiden af Gjørlev Avis 26 Januar 1921

 

Forsiden af Gjørlev Avis 26 September 1929

Den 7 April 1920, fratræder A.Witthaus ledelsen af Gjørlev Avis og pr. denne dato overtager P. Aug. Johansen. Dette kan læses i en notits i avisen fra ca. samme dato. Lige under denne notits skriver P. Aug. Johansen at han ved købet af avisen samtidigt vil starte et bogtrykkeri i Gjørlev. Gjørlev Avis er indtil Peter August Johansen overtager den blevet trykt i Høng og det fortsætter indtil han får opbygget et kontor med tryk-maskiner osv. Han skriver i en artikel at han beklager at han desværre ikke har været meget på kontoret i Gørlev idet han har haft travlt i Høng, men at dette vil ændre sig når han flytter til Gørlev. (Red: Heraf udleder jeg at han har arbejdet på et trykkeri i Høng: Hvilket ??) (Gørlev Avis kan læses på Det Kongelige Bibliotek, ikke til hjemlån. Skal bestilles til læsesalen.)

Regningshoved
Regnings hoved for Gjørlev Avis og Bogtrykkeri

Peter august Johansen driver Gørlev Bogtrykkeri og Gørlev Avis indtil 1 Oktober 1929.

Perter August Johansen og Karen Vincents Hansen
Karen Vincents Hansen og Bogtrykker Peter August Johansen

I den mellem liggende periode er han den 6 Februar 1923 blevet gift med Karen Vincents Hansen fra Mullerup. Det første drenge barn kommer 3 Juli 1923, men dør allerede 5 dage senere. Derefter følger en pige i 1924 som tilsyneladende er mere levedygtig. I 1926 kommer min far og i 1927 følger den sidste dreng. 13 dage senere dør hans elskede Karen Vincents Hansen, kun 23 år gammel. Han står nu med 3 børn, et bogtrykkeri og en ugeavis, alene.
Børnene kommer derefter i pleje. Den ældste pige kommer til Ølandsgården i Kirke Stillinge, hun vokser op her og kommer aldrig til at bo sammen med faderen. De to drenge kommer til Barberen i Mullerup, Karens Vincents Johansen's forældre.

Køgevej 28, Tåstrup
Køgevej, Tåstrup
Kliché fra Handels Trykkeriet, Køgevej 28, Tåstrup


Peter August Johansen gifter sig derefter med Elly Marie Larsen.(Red: Vielsesdato og sted stadig ukendt ) De flytter til Tåstrup og starter Handelstrykkeriet på Køgevej 28. De får huset bygget og herefter bliver min tante født i 1929. Hun bliver født i København og her bliver hun indtil Elly's far siger at NU skal hun hjem. Da er hun 3 år gammel. Da hun således kommer til Tåstrup kommer den ældste søn også til Tåstrup. Den mindste søn bliver efter Karen's mor død sendt til København hvor en af Karens søstre Rigmor bor. Han vokser op her og kommer heller aldrig til at bo sammen med faderen.

Han driver trykkeriet indtil hans død i 1940.

Siden er under opdatering så venligst kom tilbage igen.

 

© Bjarne Vincents Johansen | siden opdateret 10 December 2006